Informační deska

S ohledem na opětovný vývoj situace v České republice s účinností od 1. 10. 2020 znovu řušíme do odvolání návštěvní hodiny ve všech kancelářích Bytového družstva Žižkov.

Od 14.10.2020 dochází na základě krizového opatření vlády ČR k částečnému uzavření společenského života (tzv. „lock-downu“), které se promítá i do zákazu konat hromadné akce v počtu vyšším než 6 osob bez ohledu místo konání (uvnitř i venku). Navzdory celkovému zpřísnění podmínek obsahuje i toto opatření výjimku pro „osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob“. Teoreticky by tedy bylo možné schůze BD a SVJ konat i ve vyšším počtu než 6, prakticky je konání schůze podstatně ztíženo podmínkou, podle níž je v takovém případě nutno dodržet mezi účastníky rozestup alespoň 2 metry. Jednoznačnou odpověď ze strany vlády na otázku ke konání schůzí v BD a SVJ zatím nemáme. SČMBD požádal jsme proto o spolupráci i zástupce MMR. V případě zjištění jakýchkoli upřesnění Vás budeme informovat.

Teislerová, 15. 10. 2020

 

 

Zákon č. 209_2020 Sb.docx  

 

 

Návrh nových stanov dle zákona č. 89/2012 Sbírky

Na klientských stránkách je k dispozici návrh nových stanov! Použijte poslední uveřejněnou versi.

 

Změny vlastnictví, registrační formuláře

Na stránce vlastníci jsou zveřejněny informace, potřebné pro registraci členů společesntví včetně souboru vyplňovacích formulářů

Rozhodnutí představenstva BD Žižkov o ztrátě členství v družstvu

Rozhodnutí představenstva BD Žižkov o ztrátě členství v družstvu

Členy BD Žižkov je nadále řada osob, kterým byly vydány byty či nebytové prostory do

vlastnictví, oni však převedli toto vlastnictví na jiné subjekty, poté se ze svých

původních bytů odstěhovali a nepodílejí se žádným způsobem na činnosti družstva.

Zejména také neuhradili a neuhrazují roční přípěvky nebydlících členů, jak byly

schváleny shromážděním delegátů družstva, čímž porušují povinnost podle čl. 12

písmeno g) Stanov družstva.

Podle čl. 18 písm. h) Stanov družstva jsou tím dány podmínky pro ztrátu členství, pokud

se takto chovají po dobu více než dva roky. Tato podmínka je u nich splněna.

Družstvo jim odeslalo na poslední známou adresu výzvu k úhradě tohoto příspěvku, ale

pošta dopisy vrátila jako nedoručitelné. Nato družstvo nad rámec obecných povinností

požádalo výbory SVJ domů, v nichž užívali byty, které jim byly vydány do vlastnictví o

pomoc v dohledání aktuálních adres těchto osob. Ve většině případů však i tato cesta

byla bezvýsledná.

Za této situace představenstvo družstva se souhlasem kontrolní komise družstva

rozhodlo o ztrátě členství těchto členů v BD Žižkov k 30.6.2016. 

Seznam těchto členů je k dispozici v sídle BD Žižkov.

Poté budou neuhrazené roční příspěvky za léta 2013, 2014 a

2015 v roce 2016 započteny proti základnímu členskému podílu těchto členů.

27.6.2016

Ing. J. Železný

předseda BD Žižkov

Poučení:

Člen družstva, jehož členství takto zaniklo a který nesouhlasí se ztrátou členství, může

do 3 měsíců od doby, kdy se o zániku svého členství dověděl, nejdéle však do 1 roku

poté, co k němu došlo, tj. do 30.6.2017, odstranit důvody zániku a podat představenstvu

žádost o zachování členství, s doplacením dlužných příspěvků (i za rok 2016).

V případě, že představenstvo jeho žádosti nevyhoví, může podat do 3 měsíců ode dne,

kdy obdržel odmítavé stanovisko družstva, podat soudu návrh na rozhodnutí o trvání

členství. V případě úmrtí člena musí jeho dědic doložit, že v dědickém řízení zdědil

příslušný členský podíl. V tom případě bude dědici vyplacena jeho zbytková hodnota.